1. prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, prawnej, naukowo – badawczej, wydawniczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, doradczej i informacyjnej;
  2. wszechstronna działalność w zakresie ochrony zdrowia, w tym prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym;
  3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacja społeczna i patriotyczna;
  4. promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności;
  5. profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej;
  6. promocja kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz promowanie zdrowego stylu życia;
  7. pomoc społeczna potrzebującym, propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
  8. wspieranie przedsiębiorczości, orientacji zawodowej, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego.