prof. dr hab. Józef Bednarek

Pedagog, dydaktyk, medioznawcza, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”. Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m. in. „Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej” (2015). „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014),  „Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli” (2010), „Przemoc i agresja w sieci – cyberbullying” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „Multimedia w kształceniu” (2006), „Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych” (2005), „Media w nauczaniu” (2002). Opiekun naukowy przygotowania dokumentacji i realizacji kilkudziesięciu etiud  filmowych o zagrożeniach cyberprzestrzeni. Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których przedstawiał referaty i komunikaty z badań. Kierownik projektów badawczych także międzynarodowych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykładowca wielu szkoleń i warsztatów. Przedmiotem zainteresowań jest świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia.

dr Anna Andrzejewska

Pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”.  Autorka książek m. in. „Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej” (2015). „Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych” (2014), „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Patologie moralne w sieci” (2009), „Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień”(2008). „Magia szklanego ekranu – zagrożenia płynące z telewizji” (2007), Zajmuje się  edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.

dr Andrzej Adamczyk

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Ponadto wykształcenie w kierunkach: praca i polityka społeczna, dziennikarstwo, nauki społeczno-polityczne, historia, socjologia. Uzyskane certyfikaty z psychologii medycznej i psychologii klinicznej. Odbyte kursy wewnętrznego kierowania i kierowania zasobami ludzkimi.  Nauczyciel akademicki i wykładowca szkół wyższych. Specjalista ds. profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, sterydów, chemicznych i niechemicznych sposobów wykrywania narkotyków w organizmie człowieka, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz Infoholizmu i Homoholizmu wśród dzieci i młodzieży. Współautor oraz wykonawca projektów związanych z rozwiązaniami systemowymi, dotyczących przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień. Autor kilkudziesięciu materiałów prasowych z zakresu problematyki społecznej i profilaktyki uzależnień. Autor, współautor i redakcji naukowych książkowych pozycji wydawniczych.

 dr hab. Aleksandra Tłuściak – Deliowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog resocjalizacji i wspomagania rodziny. Autorka ponad 20 artykułów w języku polskim i angielskim w renomowanych czasopismach naukowych oraz wystąpień na konferencjach zagranicznych i krajowych. Zainteresowania badawcze i naukowe: dręczenie szkolne (bullying), kontekst społeczny zachowań przemocowych dzieci i młodzieży, klimat i kultura szkoły.

dr Renata Gardian – Miałkowska

Doktor nauk społecznych z dyscypliny pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna. Nauczyciel akademicki, doświadczony wychowawca, socjoterapeuta, kurator sądowy i streetworker. Autorka pierwszych w Polsce monografii: Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej (2007, 2010) i Fenomen męskiej prostytucji w Polsce (2016). Ponadto jej dorobek naukowy obejmuje ponad 10 artykułów naukowych w/w tematyce.

adw. Jarosław Konecki

Adwokat, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie, od roku 2012 wykonuje zawód adwokata. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie.

Halina Strzelecka

Pedagog, specjalista w zakresie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia oraz Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie w trakcie Psychoterapii – Instytut Psychologii Stosowanej w Warszawie. Wieloletni pracownik ochrony zdrowia w resorcie więziennictwa. W latach 2005 – 2016 oficer Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. Koordynator programów zdrowotnych realizowanych przez więzienną służbę zdrowia, a także inicjator i realizator wielu projektów szkoleniowych, kierowanych do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Problematyką HIV/AIDS zajmuje się od wielu lat. W 2013 roku została uhonorowana ‚Czerwoną Kokardką’ – nagrodą przyznawaną za szczególne zaangażowanie i zasługi na rzecz osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce. Członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”. Jest autorem „Programu leczenia substytucyjnego dla osób pozbawionych wolności uzależnionych od opiatów, przebywających we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce”, pozytywnie zaopiniowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Autorka i współautorka wielu publikacji oraz prac badawczych dotyczących problematyki HIV/AIDS.

Zuzanna Wojciszke – Giętka

Magister psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka studiów podyplomowych ,,Relaksacja i joga” na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła również Studium Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym w Krakowie. Posiada uprawnienia do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat prowadzi zajęcia pracy z ciałem z wykorzystaniem jogi oraz metod relaksacyjnych dla dzieci oraz dorosłych.

Natalia Matysiak

Pedagog, socjoterapeutka oraz entuzjastyczna korepetytorka języka angielskiego, niemieckiego i matematyki. Posiada wysoko rozwinięte zdolności językowe i matematyczne oraz umiejętność przekazywania dzieciom, młodzieży i dorosłym nabytej wiedzy. Potrafi tworzyć zindywidualizowane i skuteczne programy nauczania, dopasowane do wymagań oraz oczekiwań odbiorcy. Ogół zdobytych doświadczeń zawodowych w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, społeczno-kulturalnych i artystycznych przyczynił się do znajomości specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą oraz problemów wychowawczych, które dotyczą zarówno rodziców, jak i ich dorastającego potomstwa.

Agata Walczuk

Absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej, edukacji przedszkolnej i oligofrenopedagogiki. Certyfikowany delfinoterapeuta oraz animator zabaw  dla dzieci. Ukończyła kursy, m. in: terapia przez sztuki plastyczne, opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością.

Anna Kołodziejska

Absolwentka studiów magisterskich surdopedagogiki, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz podyplomowych studiów z terapii pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Ukończyła II stopień kursu języka miganego dla nauczycieli oraz kursy: PJM; Bajkoterapii; Terapii ręki; Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne; Metody werbo-tonalnej; z zastosowania Metody Dobrego Startu oraz szkolenia z zastosowania planu daltońskiego. Nauczyciel akademicki.

Magdalena Zarębska-Gordinowicz

Specjalizuje się w pedagogice rewalidacyjnej i edukacji przedszkolnej. Nauczyciel w Creche & Montessori „Little Stars”, Dublin, Ireland; nauczyciel w Kids Club ”Ladybird” (wolontariat), Dublin, Ireland; nauczyciel klas początkowych. Terapeuta w ośrodku dla młodzieży niewidomej i słabo widzącej ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Piotr Chróściak

Magister sztuki, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie z kwalifikacjami pedagogicznymi uprawniającymi do nauczania przedmiotów muzycznych w szkole I i II stopnia. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach w kraju i za granicą, w przedszkolach, szkołach i instytucjach kulturalnych. Asystent w Katedrze Wychowania Muzycznego i Literackiego – prowadzenie chóru akademickiego, zajęcia ze studentami: emisja głosu, muzykoterapia.

Anna Gostkowska

Logopeda i pedagog specjalny (surdopedagogika, terapia pedagogiczna). Doświadczenie zawodowe – logopedyczne na stanowisku protetyk słuchu. Pedagog w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Karolina Kruczek

Choreograf, nauczyciel tańca, instruktor tańca sportowego, praktyk oraz animator z pasji i powołania. Współzałożycielka Rewii Tanecznej Revista Art. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziałach: Nauk o Żywności oraz Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i pasji, prowadzi szkolenia z zakresu animacji tańca dla dzieci i młodzieży oraz inne warsztaty praktyczne.