Akademia Dzieci i Młodzieży EDUSA placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego, działająca w Dzielnicy Bemowo w latach 2014 – 2016. Podstawową działalnością Akademii była działalność wychowawczo – profilaktyczna mająca na celu integrację wychowanków oraz ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Do podstawowych celów Akademii należało:

 1. wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 2. udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
 3. zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,
 4. zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego
  i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia.

Do zadań Akademii należało w szczególności:

 1. zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości,
 2. stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,
 3. organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
 4. dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 5. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, pomoc socjalna i poradnictwo rodzinne mające na celu wspieranie i umacnianie rodziny oraz umożliwienie jej przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,
 6. zapewnienie jednego posiłku dziennie,
 7. organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem.

Akademia w realizacji swoich celów i zadań współpracowała z:

 • rodzinami dzieci i ich opiekunami prawnymi,
 • szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
 • sądami rodzinnymi,
 • stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

W Akademii prowadzone były następujące formy pracy:

 • zajęcia wychowawcze – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe,
 • systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych,
 • indywidualne zajęcia korekcyjne,
 • zajęcia w grupach zainteresowań np.: plastyczne, teatralne, modelarskie, językowe, czytelnicze, aerobik.

Chcąc zaspokoić różnorodne potrzeby rozwojowe wychowanków i ich zainteresowania, wychowawcy Akademii w swojej pracy stosowali bogaty zestaw form pracy zróżnicowany pod względem treści jak i sposobu organizowania.

Akademia Dzieci i Młodzieży EDUSA - plakat

Tutaj znajdziesz plakat w pełnym rozmiarze
(PDF, 3.05 MB)

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa