Centrum Wychowania i Profilaktyki EDUSA oferowało dzieciom i młodzieży z dzielnicy Bemowo terapię specjalistyczną oraz poradnictwo i konsultacje w bieżących trudnościach szkolnych i osobistych. Było to miejsce porad i konsultacji indywidualnych oraz grupowych ze specjalistami w ramach profilaktyki i diagnostyki wychowawczej: pedagogiem konsultantem, reedukatorem, psychologiem klinicznym, logopedą, socjoterapeutą, pedagogiem specjalnym (specjalistą od profilaktyki uzależnień).

Oferowaliśmy formy pomocy:

Psychoterapia – spotkania z psychoterapeutą pozwalały poznać istotę problemów dziecka lub nastolatka, nauczały lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach będących źródłem ich problemów i ich otoczenia. Spotkania były indywidualne lub w obecności opiekunów, w zależności od wieku dziecka. Podmiotem spotkań z psychoterapeutą były z jednej strony dzieci i młodzież, których funkcjonowanie z jakichkolwiek przyczyn budziło niepokój, było źródłem ich cierpienia oraz problemów otoczenia, z drugiej zaś rodzicie i opiekunowie, których czynny udział w procesie leczenia był koniecznym warunkiem uzyskania pożądanych zmian.

Psychoedukacja – spotkania ze specjalistą miały na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Psychoedukacja była pomocna przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych, trudnościach w kontaktach społecznych, jest przydatna w celach edukacyjnych, jak na przykład kursy szybkiego czytania czy zajęcia wspomagające rozwój. Zajęcia prowadzone były w formie zajęć grupowych przy wykorzystaniu aktywnych technik uczenia się jak warsztaty i dyskusje oraz wykłady.

Logopedia – zajęcia terapeutyczne – diagnoza i terapia dzieci i młodzieży, którym wada wymowy utrudniała funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz stanowić mogła przyczynę alienacji i izolacji społecznej.

Socjoterapia – zajęcia w grupie, których głównym zadaniem było wspieranie dzieci i młodzieży, wspomaganie ich w borykaniu się z trudnościami m.in. poprzez: integrację grupy, kształtowanie pozytywnych relacji, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, rozwój osobowości, kształtowanie zainteresowań, budowanie pozytywnego obrazu siebie, stwarzanie atmosfery do otwartego mówienia o sobie i do lepszego poznania siebie.

Doradztwo zawodowe – oferta skierowana była do młodych osób, poszukujących pomocy w osiągnięciu możliwie najlepszego poziomu dostosowania zawodowego pod kątem profesjonalnym, społecznym i ekonomicznym. Zadaniem specjalisty było wspieranie młodych ludzi w podejmowaniu decyzji zawodowych-wyborze szkoły średniej a tym samym pośrednio w wyborze przyszłego zawodu. W trakcie procesu doradczego, dokonywana była analiza możliwości, kompetencji, zainteresowań, cech osobowości i oczekiwań, zgodnych z  identyfikacją potrzeby młodych ludzi w odniesieniu do rynku pracy oraz podejmowano odpowiednie kroki w kierunku rozwiązania przyszłego problemu zawodowego. Ponadto celem tych spotkań było wsparcie decyzji młodego człowieka, ocena realnej szansy uzyskania przyszłej pracy, wybór właściwego kierunku rozwoju zawodowego, wzmocnienie własnej atrakcyjność na przyszłym rynku pracy oraz wspieranie ich w wysiłkach skierowanych na zdobycie i otrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, także poprzez formę samozatrudnienia.

Profilaktyka – oferta obejmowała samodzielne i przy współpracy z pedagogiem oraz asystentami rodzinnymi, prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego w formie doraźnej, obejmujące mediacje rodzinne w zakresie sytuacji kryzysowej w rodzinie oraz motywowanie do właściwego wypełniania roli rodzica dziecka współuzależnionego.

 

Centrum Wychowania i Profilaktyki EDUSA

Tutaj znajdziesz plakat w pełnym rozmiarze
(PDF, 2.62 MB)

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa