Rada Naukowa jest organem doradczym działającym przy Zarządzie Fundacji EDUSA. Powołana została do życia uchwałą Zarządu  nr 3/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby o znaczącym dorobku naukowym lub uznanej pozycji zawodowej, w szczególności w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Członkowie Rady wyrażają swoją opinię lub służą poradą w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.  

Skład Rady Naukowej Fundacji EDUSA

Prof. dr hab. Józef Bednarek, pedagog, dydaktyk, medioznawca, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”. Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m. in. „Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej” (2015). „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014),  „Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli” (2010), „Przemoc i agresja w sieci – cyberbullying” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „Multimedia w kształceniu” (2006), „Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych” (2005), „Media w nauczaniu” (2002). Opiekun naukowy przygotowania dokumentacji i realizacji kilkudziesięciu etiud  filmowych o zagrożeniach cyberprzestrzeni. Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których przedstawiał referaty i komunikaty z badań. Kierownik projektów badawczych także międzynarodowych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykładowca wielu szkoleń i warsztatów. Przedmiotem zainteresowań jest świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia.

Dr Anna Andrzejewska,  pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”.  Autorka książek m. in. „Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Dylematy przestrzeni cyfrowej” (2015). „Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych” (2014), „Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym” (2014), „Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni” (2014), „Patologie moralne w sieci” (2009), „Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień”(2008). „Magia szklanego ekranu – zagrożenia płynące z telewizji” (2007), Zajmuje się  edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.

Dr Waldemar Grądzki. Od ponad 20 lat uczestniczy w realizacji wielu projektów informatycznych w firmach komercyjnych oraz w administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i centralnego. Realizował wiele projektów szkoleniowych i wdrożeniowych, w tym w zakresie realizacji procesu cyfryzacji polskich szkół. Uczestniczył w pracach wielu zespołów odpowiedzialnych za wdrażanie systemów informatycznych w administracji publicznej, w tym w zespole ds. społeczeństwa informacyjnego. Jako konsultant projektów współfinansowanych ze środków UE opracował szereg wniosków aplikacyjnych. Kierował wieloma zespołami projektowymi wdrażając duże systemy informatyczne w różnych organizacjach. Specjalizuje się w wykorzystaniu m.in. metodyk projektowych PRINCE 2 i Agile (Scrum) oraz narzędzi ITIL. Wdraża zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP, a także systemy oparte o architekturę korporacyjną i usługową (SOA). Ukończył szereg studiów podyplomowych, m. in. z zakresu: informatyki, ekonomii, zamówień publicznych, metodyki zarządzania projektami. Jako wykładowca w szkołach wyższych specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie firmą (instytucją) oraz we wdrożeniach polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji. Współautor dokumentów kierunkowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych i komercyjnych (typu: strategia, studium wykonalności, plan działań, ocena ryzyka projektowego), a także publikacji dotyczących rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w polskiej oświacie.

Dr Andrzej Adamczyk, pedagog w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych i chemicznych. Ponadto wykształcenie w kierunkach: praca i polityka społeczna, dziennikarstwo, nauki społeczno-polityczne, historia, socjologia. Uzyskane certyfikaty z psychologii medycznej i psychologii klinicznej. Odbyte kursy wewnętrznego kierowania i kierowania zasobami ludzkimi.  Nauczyciel akademicki i wykładowca szkół wyższych. Specjalista ds. profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, sterydów, chemicznych i niechemicznych sposobów wykrywania narkotyków w organizmie człowieka, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz Infoholizmu i Homoholizmu wśród dzieci i młodzieży. Współautor oraz wykonawca projektów związanych z rozwiązaniami systemowymi, dotyczących przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień. Autor kilkudziesięciu materiałów prasowych z zakresu problematyki społecznej i profilaktyki uzależnień. Autor, współautor i redakcji naukowych książkowych pozycji wydawniczych, w tym, m. in.: Z psychologią na bakier, Warszawa 1995; Wybrane problemy negatywnych zachowań żołnierzy w czasie pełnienia zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 1998; Mladost’ a steroidy ohrozenia z intenetovej sieje, [w:] Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet – ohrozenia a vỳzvy, Trnavska univerzita v Trnavie 2009, Dzieci – alkohol, narkotyki i dopalacze, Warszawa 2010; Patologie społeczne w sieci. Zagrożenia narkotyków i dopalaczy [w:] Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą, Kielce 2010; Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki (Wprowadzenie), Warszawa 2010; Specyfika pracy pedagogicznej z dziećmi z grupy ryzyka w okresie przejścia od wczesnej interwencji do młodszego wieku przedszkolnego, Szkoła Specjalna, Warszawa 2010; Współczesne zagrożenia młodzieży szkolnej, Warszawa 2011; Propozycje szkolnej profilaktyki zachowań patologicznych dzieci i młodzieży – Profilaktyka, Warszawa 2011; Wykorzystanie piktogramów w procesie kształtowania umiejętności społecznych dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, Szkoła Specjalna, Warszawa 2013; Fonoholizm, Ciemna Strona Mocy, Warszawa 2016.